Tworzenie stron WWW

Hosting - regulamin świadczenia usługi

Niniejszy regulamin stanowi zasady zakładania oraz użytkowania usług oferowanych przez Coldlight Creative (zwanym dalej Operatorem), przez osoby fizyczne, firmy (zwane dalej Abonentem).

Treść niniejszego regulaminu nie podlega jakiejkolwiek negocjacji, a nabycie jakichkolwiek usług w firmie Coldlight Creative traktowane będzie jako akceptacje niniejszego regulaminu w całości.

I. WARUNKI REJESTRACJI

 1. Rejestracja Abonentów odbywa się za pomocą formularza dostępnego na stronach www.coldlight.pl
 2. Podczas rejestracji Abonent winien podać prawdziwe dane kontaktowe, podanie nieprawdziwych danych upoważnia operatora do zablokowania lub usunięcia konta abonenta nawet w przypadku wniesienia przez niego opłaty za usługi hostingowe.
 3. Warunkiem koniecznym do założenia konta jest bezwarunkowa akceptacja niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do konta. Reklamacje związane z nieznajomością regulaminu nie będą rozpatrywane.
 4. Coldlight Creative rezerwuje sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili. O zmianach regulaminu Abonenci będą powiadamiani drogą elektroniczną (E-mail). Jeżeli Abonent nie zgadza się ze zmianami w regulaminie może odstąpić od umowy z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.
 5. Zamówione konto jest aktywowane po zaksięgowaniu opłaty abonamentowej zgodnie z aktualnym cennikiem usług, konto aktywowane jest na okres za jaki został uiszczony abonament. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z winy osób trzecich (poczty, banków, operatorów domen itp.)
 6. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) Abonent ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji, jednocześnie Coldlight Creative oświadcza, że dane Abonenta nie będą odsprzedawane oraz udostępniane osobą trzecim.
 7. Klient rejestrując domenę lub/i konto odpowiada w pełni za jej nazwę. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, wszystkie kwestie sporne będą rozstrzygane bez udziału Coldlight Creative.

II. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWERA

 1. Abonent zobowiązuje się do utrzymania poufności swoich haseł dostępu oraz dołoży wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu do serwera konta osobą nieupoważnionym.
 2. Serwisy o zawartości sprzecznej z polskim prawem (np. własności intelektualne do których Abonent nie posiada praw, pliki mp3 itp.) nie będą utrzymywane przez Coldlight Creative. Abonent ponosi wszelką odpowiedzialność za dane i treści znajdujące się na jego serwerze wirtualnym.
 3. W przypadku przekroczenia przez Abonenta wielkości limitu ruchu z oraz do sieci internet, określonego w specyfikacji danej usługi Coldlight Creative ma prawo zablokować konto do czasu wniesienia opłaty za dodatkowy transfer.
 4. Działanie na szkodę operatora i innych użytkowników serwera np. rozsyłanie spamu upoważnia operatora do zablokowania konta wraz ze wszystkimi konsekwencjami.
 5. Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody poniesione przez Abonenta na skutek utraty danych, opóźnień w otrzymywaniu lub przesyłaniu danych spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją oraz na skutek okoliczności o charakterze siły wyższej np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub innych klęsk żywiołowych, oraz innych zdarzeń nie będących pod kontrolą operatora takich jak np. okoliczności powstałych z winy Abonenta (dostęp do konta niepowołanych osób, złe zabezpieczenie skryptów itp.)
 6. Zabronione jest działanie na szkodę innych użytkowników serwera przez co rozumie się np. nadmierne zużycie zasobów serwera lub nadmierne obciążenie procesora.
 7. Sporządzanie kopii bezpieczeństwa pozostaje w gestii Abonenta i jest on odpowiedzialny za jej aktualność.

III. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY

 1. Umowa między operatorem a Abonentem wygasa po upływie okresu za jaki został opłacony abonament z tytułu usług hostingowych. Abonent może zrezygnować z usług w dowolnym momencie godząc się na stratę wniesionej opłaty abonamentowej.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy jeżeli konto jest wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, Abonent łamie netykietę, działa na szkodę operatora lub konto jest wykorzystywane do celów niezgodnych z regulaminem lub/i prawem polskim. W takim przypadku opłata abonamentowa nie jest zwracana.
 3. Operator ma prawo do rozwiązania współpracy bez podania przyczyny z zachowaniem 14-sto dniowego okresu wypowiedzenia.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący w momencie rejestracji potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz, że go akceptuje.
 2. Spory wynikające z realizacji usług będą rozstrzygane przez właściwy sąd.
Tworzenie stron WWW